МЕЧКАТА

 

     

 


ПУБЛИКАЦИИ ЗА МЕЧКАТА В БЪЛГАРИЯ

от Райчо Гънчев

 

1.Гънчев 1979 .Райчев, Р. Кафявата мечка върху територията  на ГСК-горско стопански комбинат – Стара Загора – Горско стопанство, бр. 11 .

2.Гънчев 1979. Райчев, Р. За балкана и някои негови обитатели – Защита на природата, бр. 9 .

3. Гънчев 1980. Райчев, Р. Любопитство при животните – Природа и знание, бр. 4.

4. Гънчев 1980. Райчев, Р. Кафявата мечка в Стара планина – Лов и риболов, бр. 4.

5. Гънчев 1980. Райчев, Р. Биология, аклиматизация и болести по дивеча – българо-словашка книга под редакция на проф. П.Габрашански, раздел за метата и ще се откаже от нея в планинско животновъдство, София, Земиздат.

6. Гънчев 1981. Райчев, Р. Поведение на кафявата мечка с домашни животни и дивеча. – Горско стопанство, бр. 2.

7. Гънчев 1981. Райчев, Р. Поведението на кафявата мечка (Ursus arctos L.1758) са домашните животни и дивеча. – Международен симпозиум „Дивечът и в понеделник“, Световно изложение, Пловдив

8. Гънчев 1982. Райчев, Р. За ново отношение към метата – Природа и знание, бр.2.

9. Гънчев 1982. Райчев, Р. Маркировъчно представяне на кафявата мечка – Лов и риболов, бр.2

10. Гънчев 1982. Райчев, Р. Мечи бързи и лежанки в Стара планина – Горско стопанство, бр.11 

11.Гънчев 1982. Райчев, Р. Приятели – Природа и знание, бр.2. 

12.Гънчев 1985. Райчев, Р. Обездвижване от разстояние на едър дивеч. – Горско стопанство и горска промишленост, бр 10.

13.Гънчев 1986.   Райчев, Р. Мечка човек – Лов и риболов, бр. 11.

14.Гънчев 1986. Райчев, Р. Таксиране запазете на метата и динамиката на нейната популация по южно склонове на Средна Стара планина. Горско стопанство и горска промишленост, бр 8 .

15.Гънчев 1987. Райчев, Р. Взаимоотношения на кафявата мечка с някои животински представители – Лов и риболов, бр 3.

16.Гънчев 1987. Райчев, Р. Размери на кафявата мечка (Ursus arctos L.1758) в Стара планина.Четвърта научна конференция по зоология, София, Изд. БАН, с.243-245.

17.Гънчев 1988.  Райчев, Р. Методи и средства за лов на мечки. Научно-техническа конференция с международно участие. Ловът – екология, икономика, спорт, Пампорово, 1988 г. 

18.Гънчев 1988. Райчев, Р. Проучване върху хранителния режим на мечката 

(Ursus arctos L.1758) по южните склонове на Средна Стара планина. – Екология, бр 21, октомври

19.Гънчев 1989. Райчев, Р. Автореферат  към дисертация  “Проучване върху запасите, биологията и екологията на кафявата мечка (Ursus arctos L.1758) в Стара планина” – Дисертационен труд за присъждане на научна степен ”Кандидат на селскостопанските науки” към ВЛТИ, София

20.Гънчев 1989 . Райчев, Р. Метод за лов на мечки .-Горско стопанство, бр. 5.

21.Гънчев 1989. Райчев, Р. Околната среда и едрият дивеч. – Лов и риболов, бр. 10.0.

22.Гънчев 1989. Райчев, Р. Типови местообитания на кафявата мечка в Стара планина. – Лов и риболов, бр. 5.

23.Гънчев 1990. Райчев, Р. Взаимоотношенията  между човека и едрите хищници. – Лов и риболов, бр. 9, с.12-13.

24.Гънчев 1990. Райчев, Р. Промени в горските екосистеми и в запасите от едър дивеч. – Горско стопанство, бр. 5, с.19-22.

24.1.Райчев 1994. Райчев, Р. Методика за определяне числеността и структурата на мечите запаси- задание на КГГП София, Дирекцията по лова, септември,1994 г

25.Гънчев 1998. Райчев, Р. Човекът и едрите хищници. – Лов и риболов, бр.3.

26.Ганчев 1981г . Райчев, Р. Дивото питомно мече – в. Септември, брой от 27.06.1981 г. 

27.Гънчев 2002. Райчев, Р. Методика за наблюдение на кафявата мечка (Ursus arctos L.1758) на територията на НП „Централен Балкан” и НП ”Рила”. – разработване на проект „Използване на биологично разнообразни и икономически растеж“, ARD.

28.Гънчев 2003. Райчев, Р. Мечката – величие на Европейската фауна. Подир Стръвницата. – Ловът, бр. 3..

29.Гънчев 2005. Райчев, Р. За мечки в Карпатите – Ловецъ, бр. 6.

30.Гънчев 2006. Райчев, Р. Анализ за разгръщане на туристически продукт на базата на екологични маршрути в местообитанията на кафява мечка (Ursus arctos L.1758) в региона на община Рудозем. – разработка за „Българска фондация Биоразнообразие“.

31.Гънчев 2011. Райчев, Р. Да си припомним отново за мечката – Лов и куче, бр. 8.

32.Гънчев 2013. Райчев, Р. Истината за мечки и хора – Ловецъ, бр. 1.

33.Гънчев 2015. Райчев, Р. За мечки в Сибирската пустош – Ловът, бр. 6.

34.Гънчев 2015. Райчев, Р. За мечки в Сибирската пустош – Ловът, бр. 7 .

35.Гънчев  Райчев, Р. Мониторинг на кафявата мечка съгласно НСМБР и плана на действие за кафявата мечка – методическа схема приета на работна среща от заинтересовани институции

 

ПУБЛИКАЦИИ ЗА МЕЧКАТА НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

36.Гънчев 1985. Райчев, Р. Бурый медведь Стара планины. – Охота и охотничьие хозяйство, № 10.

37. Ганчев 1987. Генов.П., Ганчев, R. Der Braunbar (Ursus arctos L.1758) в Bulgarien Verbrajtung, Ancahl, Schaden. – Zajtschrift fur Jagdwissenschaft, Хамбург, Verlag Paul Parey, bd.33: 145-153.

38.Gancev 1989. Rajschew, R. Studi Ower The Brown Bears (Ursus Arctos L. 1758). – Запас, биология и екология в Стара планина, Дисертация за придобиване на академична степен „магистър по селскостопански науки“, София. 

39.Gancev 2000. Rajschew, R. L ” НАШИТЕ Грандиозна природа – Бернар Де Мотер, Филип Сорел. – Художествен алманах. Разделът за България – текст от Райчо Гънчев + 27 бр. авторски фотоси. Издания Du Perron, ISBN 2-87114-163-0, 2000г .

 

Разработки с участието на Р.Райчев в архива на посочените организации.

Гънчев 1983. Райчев, Р. Кафявата мечка (Ursus arctos L.1758) в Стара планина – Доклад на XVI Световен конгрес по биология на дивеча, Щребско плесо, ЧССР, с. 148

Гънчев 1989. Райчев, Р. Проучване върху запасите, биологията и екологията на кафявата мечка (Ursus arctos L.1758) в Стара планина – Дисертационен труд за присъждане на научна степен ”Кандидат на селскостопанските науки” към ВЛТИ, София.

Гънчев 1997. Райчев, Р. Дългосрочно използване на популацията на мечката в България. – Доклад за REC, проект 20404, изпълнява организация „Природен фонд“, София.

Гънчев 1999. Райчев, Р. Превантивни мерки за предотвратяване на щети от диви животни в НП ”Централен Балкан” и Източни Родопи. – Българо-швейцарска програма за опазване на биоразнообразието.

Гънчев 2003. Райчев, Р. Разработване и използване на система за екологичен мониторинг в национални паркове – Методика за мониторинг на кафява мечка (Ursus arctos L.1758) при разположение на НП „Централен Балкан” и НП ”Рила”, разработка за проект „Използване на биологията за разнообразно и икономическо пространство растеж ”ARD, юни, с.79 – стр.118.

Гънчев 2004. Райчев, Р. Програма (интерпретативна) “Мечето – властелинът на Балкана”. – Дирекция „Национален парк Централен Балкан”, поръчка 02 08.04.2004 г.